Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive materials [sealed cobalt 60 source (supply/transport/install), removal and management of old source, etc]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei'

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

17/04/2018 S74 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Măgurele: Radioactive materials

2018/S 074-165776

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Contact point(s): IFIN-HH
077125 Măgurele
Romania
Telephone: +40 214042300
E-mail: constantin.samoilescu@nipne.ro
Fax: +40 214575330

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.ifin.ro

Address of the buyer profile: www1.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
09343000, 51000000, 60000000

Description
Radioactive materials.
Installation services (except software).
Transport services (excl. Waste transport).
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.5.2018 - 00:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
4.6.2018 - 16:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Măgurele: Materiale radioactive

2018/S 074-165776

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei"
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Punct(e) de contact: IFIN-HH
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 214042300
E-mail: constantin.samoilescu@nipne.ro
Fax: +40 214575330

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.ifin.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www1.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: Cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: Cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizarea, transportul, instalarea a 200 kCi surse închise de Co-60 și preluarea în vederea depozitării finale a 10 kCi de surse închise de Co-60 la/de la iradiatorul tip SVST Co-60/B
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, judetul Ilfov.
Cod NUTS RO32

II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizarea, transportul, instalarea a 200 kCi surse închise de Co-60 și preluarea în vederea depozitării finale a 10 kCi de surse închise de Co-60 la/de la iradiatorul tip SVST Co-60/B.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, conform O.U.G. nr. 107/2017.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
09343000, 51000000, 60000000

II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile).
Furnizarea, transportul si instalarea a 200 kCi surse inchise de Co-60 la Instalatia de Iradiere cu Scopuri multiple IRASM (iradiator tip SVST Co-60/B).
Preluarea si trasportul in vederea depozitarii finale a 10 kCi de surse inchise de Co-60 la Instalatia de Iradiere cu Scopuri multiple IRASM (iradiator tip SVST Co-60/B).
Optimizarea instalarii surselor inchise de Co-60 si servicii conexe de mentenanta a mecanismului de ridicare a surselor la iradiatorul tip SVST Co-60/B.
Valoarea estimată fără TVA: 686 000,00 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 10 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: 6 860 euro. Garantia de participare poate fi constituita si in RON sau alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) (www.bnr.ro). Data de referinta calculata pentru constituirea garantiei de participare in valuta va fi: cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garantiei de participare:
1) Prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01, deschise la Banc Post — Agentia Magurele;
2) Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 1 din Sectiunea Formulare.
Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP, astfel incat sa fie lizibil, numai in format pdf sau jpg, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, exclusiv TVA.
Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, printr-una din formele prevazute la art. 40 din H.G. nr. 395/2016.
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
— Scrisoare de garantie bancara (Formularul nr. 4) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare,
— sau virament bancar prin ordin de plata sau depunere de numerar intr-un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante,
— Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA,
— Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
Restituirea garantie de buna executie se va realiza astfel:
(a) 70 % din valoarea garantiei în termen de 14 zile, iar restul de 30 % din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, avand in vedere tipul contractului de furnizare, art. 42 alin. (1) din H.G. 395/2016.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri bugetare.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese, prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir, Mitica Dragusin, Constantin Ivan, Alexandru Popescu.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, Formularul nr. 2, se va prezenta, odata cu DUAE, de catre toti operatorii participanti la procedura.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant), cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
2) Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din Legea 98/2016;
3) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;
4) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
5) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
6) alte documente edificatoare, dupa caz.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant), cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente justificative pot fi: certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
— date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare),
— activitatile principale si secundare,
— reprezentantii legali.
Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
Dosar nr. 5/2018
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 23.5.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
4.6.2018 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 4.9.2018 - 18:00
Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 București
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Oficiul Juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
077125 Măgurele
România
Telefon: +40 214042300
Adresă Internet: www.nipne.ro
Fax: +40 214574440

VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
12.4.2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.