Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services [disassembly of systems in the controlled zone, waste management, etc - engineering, works - v1 npp]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=76521

19/04/2018 S76 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2018/S 076-169325

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Peter Profant
Telephone: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01

Reference number: 18/2018
II.1.2)
Main CPV code
90520000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach.

Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t.j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.).

Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3 200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2 600 t.).

Bližší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 26 296 040.66 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
90722200
90521300
71248000
72242000
45111300
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., pracovisko Jadrová elektráreň V1, Jaslovské Bohunice, okres Trnava.

II.2.4)
Description of the procurement:
Predmet zákazky, projekt D4.4C - podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C - podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach.

Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t.j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.).

Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3 200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2 600 t.).

Bližší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 26 296 040.66 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 66
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov SIEA v súlade so zmluvnými podmienkami Grantovej dohody, ktorú medzi sebou uzavreli SIEA a verejný obstarávateľ o podmienkach financovania projektu, a bude vo všetkých ohľadoch podliehať zmluvným podmienkam tejto dohody.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne.

Osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Uchádzač preukáže ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch zostavených k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia hospodárskeho roku alebo uvedením web adresy portálu www.registeruz.sk, resp. v prípade záujemcu so sídlom mimo územia SR odkazu na weblink ekvivalentného registra podľa platných predpisov v krajine sídla záujemcu, na ktorej sú požadované výkazy v uvedenom portáli uložené vo verejnej časti registra a verejne prístupné všetkým osobám. Aj v prípade uvedenia web linku záujemca so sídlom mimo územia SR musí predložiť preklad požadovaných dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov vydaných v českom jazyku.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak sa dosiahla minimálna požadovaná úroveň celkového obratu 5 000 000,- EUR bez DPH za obdobie najviac 3 posledných hospodárskych rokov, za ktoré sú výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za 1 alebo 2 hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento 1 alebo 2 hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie 3 hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť, teda musí dosiahnuť minimálne výšku obratu zodpovedajúcu súčinu počtu mesiacov prevádzkovania činnosti s podielom (určený celkový obrat:36). Do počtu prevádzkovania činnosti sa počíta každý začatý mesiac od začiatku prevádzkovania činnosti do uplynutia lehoty na predkladanie dokladov, resp. ponúk. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Odôvodnenie primeranosti a potreby:

Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane ekonomicky spôsobilý, aby dokázal realizovať plnenie zákazky v rozsahu stanovenej PHZ v súvislosti s obratom, ktorý uchádzač dosahuje pri výkone svojej činnosti. Stanovená minimálna výška celkového obratu je pod úrovňou maximálnej výšky v zmysle zákona.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť:

A) zoznamom poskytnutých služieb v oblasti predmetu zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol ver. obstarávateľ alebo obstarávateľ.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky, ak preukázal poskytnutie nasledovných, neoddeliteľne na seba naviazaných služieb:

1. poskytnutie služieb:

a) dekontaminácia, demontáž, následná fragmentácia a triedenie systémov, zariadení a konštrukcií v JZ, v min. množstve demontovaných kovových materiálov 200 t,

b) dekontaminácia povrchov zariadení v JZ, ktorých vnútorný objem bol väčší ako 50 m3, a výsledkom ktorej boli dekontaminované zariadenia uvoľniteľné do životného prostredia bez nutnosti podemontážnej dekontaminácie, a to spolu za obe vyššie uvedené skupiny služieb bodu 1. vo výške min. 5 000 000,- EUR bez DPH za uvedené obdobie,

2. poskytnutie služieb:

a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu JZ, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie alebo ohlásenie v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. vrátane vypracovania prevádzkových predpisov a dokumentácie kvality podľa vyhlášky č. 431/2011, Z. z., § 9, alebo porovnateľného právneho predpisu krajín EÚ, v množstve min. 1 taká dokumentácia,

b) vypracovanie dokumentácie, v rozsahu podľa prílohy č. 4 bod XI zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá bola súčasťou žiadosti o vydanie povolenia podľa § 45, ods. 2, písm. k) uvedeného zákona, na základe ktorej bolo vydané povolenie úradu verejného zdravotníctva, v množstve min. 1 taká dokumentácia, a to v prípade oboch vyššie uvedených skupín služieb bodu 2. bez určenia min. výšky v EUR bez DPH,

B) Údajmi o vzdelaní a odb. praxi alebo odb. kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb v rozsahu: uchádzač preukáže, že má k dispozícii min. 1 projektanta so skúsenosťou s vypracovaním projekt. dokumentácie pre zmenu JZ, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie alebo ohlásenie v zmysle Atómového zákona alebo porovnateľného právneho predpisu krajín EÚ.

Uchádzač predloží profesijný životopis projektanta, ktorý musí obsahovať:

— meno a priezvisko projektanta,

— odborná prax, deklarovaná uvedením:

— zoznam projektových dokumentácií (min. 1) pre zmenu JZ, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie alebo ohlásenie v zmysle Atómového zákona alebo porovnateľného právneho predpisu krajín EÚ, ktoré projektant vypracoval alebo ktoré vypracoval projektantský tím, ktorého bol projektant súčasťou,

— názov jednotlivých projektov (min. 1),

— názov a sídlo realizátora projektu,

— stručný popis predmetu projektu,

— kontaktné údaje na zodp. osobu realizátora projektu.

Podmienku uchádzač preukáže predložením životopisu podpísaného dotknutou osobou a originálu alebo úradne overenej kópie platného autorizačného osvedčenia projektanta v rozsahu podľa § 5 ods. 1b) bod 4 zákona č. 138/1992 Zb. alebo porovnateľného právneho predpisu EÚ.

Uchádzač môže na preukázanie tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti využiť tech. a odb. kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie tech. spôsobilosti alebo odb. spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Podrobnosti uvedených podmienok účasti a odôvodnenia použitia a primeranosti podmienok účasti sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky účasti.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
1.Prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

2.Dodávateľ je povinný pred podpisom Zmluvy vinkulovať na Bankovom účte 500 000,- EUR ako Výkonovú záruku podľa vzoru vinkulácie.

3.Objednávateľ je povinný Dodávateľovi vracať finančné zaistenie po častiach vždy do 15.2. za predchádzajúci kalendárny rok.

4.Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí, že podľa dohody medzi SIEA ako správcom finančných prostriedkov a Objednávateľom ako príjemcom grantu, ktorý spravuje SIEA, má Objednávateľ v úmysle použiť časť prostriedkov z grantu na oprávnené platby podľa Zmluvy. Platba Dodávateľovi sa bude realizovať zo strany Objednávateľa po schválení SIEA v súlade so zmluvnými podmienkami Grantovej dohody, ktorú uzavreli SIEA a Objednávateľ o podmienkach financovania projektu, a bude vo všetkých ohľadoch podliehať zmluvným podmienkam tejto dohody. Podrobnosti uvedených podmienok ako i ostatné podmienky vykonania zákazky sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 070-155083
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/07/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 17/07/2018
Local time: 09:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese:

https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_9001_20180412.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 100 000,- EUR.

h) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.

i) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa §8".

j) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (viď tiež ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

k) Informácia k bodu II.1.6) tohto oznámenia: Predmet zákazky je súčasťou celkového projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Cieľom delenia celkového projektu vyraďovania na čiastkové projekty, akým je aj predmet zákazky, je vytváranie projektov s logicky neoddeliteľnými činnosťami, pričom všetky činnosti v nich obsiahnuté vie v danom odvetví štandardne a komplexne poskytnúť 1 poskytovateľ. Požadovaná dokumentácia, či už úvodná (pred samotnou realizáciou demontáže) alebo priebežná priamo súvisí so samotnou realizáciou demontáže a súvisiacich služieb. Je nevyhnutné, aby vypracovanie realizačnej dokumentácie, ktorá predstavuje z požadovanej dokumentácie najväčšiu časť, bolo priamo vedené realizátorom demontáže a súvisiacich služieb, keďže priamo realizátor rozhoduje o spôsobe odstránenia a fixácie kontaminovaných látok, o dekontaminačných, demontážnych a fragmentačných metódach, technikách a postupoch atď., ktoré budú v rámci plnenia použité a ktoré sa následne priamo premietajú do ceny za predmet zákazky. Navyše, pri takom komplexnom projekte s danými špecifikami je žiaduce, aby predmetné služby poskytoval 1 generálny poskytovateľ, v záujme zjednodušenia riadenia projektu a predovšetkým sústredenia zodpovednosti na 1 miesto pri riešení prípadných sporov.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
17/04/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.