Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Laboratory reagents [may include radium-223 sources - medical]
Poland

Purchaser: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

29/05/2018 S100 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Bydgoszcz: Laboratory reagents

2018/S 100-228066

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Bydgoszcz
85-796
Poland
Contact person: Bożena Dzierżawska
Telephone: +48 523743208
E-mail: dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl
Fax: +48 53743301
NUTS code: PL613
Internet address(es):

Main address: www.co.bydgoszcz.pl

Address of the buyer profile: www.co.bydgoszcz.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.co.bydgoszcz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Kancelaria Centrum Onkologii ul dr. I. Romanowskiej 2 85-796 Bydgoszcz
dr I. Romanowskiej 2
Bydgoszcz
85-796
Poland
Contact person: Bożena Dzierżawska
Telephone: +48 523742208
E-mail: dzierzawskab@co.bydgoszcz.pl
NUTS code: PL
Internet address(es):

Main address: www.co.bydgoszcz.pl

I.4)
Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)
Main activity
Health
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223 stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego

Reference number: 174/P/2018
II.1.2)
Main CPV code
33696500
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223 stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL61
II.2.4)
Description of the procurement:
Dostawa produktu leczniczego zawierającego substancję czynną dichlorek radu-223 stosowany w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin realizacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1.Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

— uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi - Kopia zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi,

— zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (dotyczy preparatów zawierających izotopy promieniotwórcze).

III.1.2)
Economic and financial standing
III.1.3)
Technical and professional ability
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/07/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 04/07/2018
Local time: 10:00
Place:
Sala seminaryjna Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. dr Izabeli Romanowskiej 2.

Information about authorised persons and opening procedure:
Komisja Przetargowa.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 45 000,00 PLN

2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty wymagane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały podane w SIWZ

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku zamówienia leku dla pacjenta nie włączonego do programu lekowego Leczenie Opornego na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego (ICD-10 C61) poprzez udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowego, stałego rabatu ustalanego pomiędzy stronami od ceny każdej zamówionej pojedynczej dawki przedmiotu zamówienia. Zmiana umowy wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy, pod rygorem nieważności

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
24/05/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.