Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment [refurbishment of 'first atomic' barge]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

07/06/2018 S107 - - Services - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment

2018/S 107-244815

Contract notice – utilities

Services

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
Ploshtadka AETs „Kozloduy“
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Georgi Zahariev
Telephone: +359 97376162
E-mail: gzahariev@npp.bg
Fax: +359 97376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=3898
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Възобновяване на клас на шлеп „Първа атомна“ ИП № 3.949.1.

Reference number: БД № 38590
II.1.2)
Main CPV code
50240000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Обществена поръчка с предмет „Възобновяване на клас на шлеп „Първа атомна“ ИП № 3.949.1“ има за цел изпълнението на ремонтни дейности по корпуса, главната палуба, помещенията, машините и оборудване за представяне на плавателното средство пред класификационна организация за възобновяване на клас.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50240000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Ремонтната база на изпълнителя.

II.2.4)
Description of the procurement:
Общото количество и обемът на дейностите е подробно описан в техническото задание.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 300 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 1
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Не се изисква.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Не се изисква.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнявал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случаите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на доставките и услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с доказателство за извършената доставка и услуга.

2. Кандидатът да е одобрен за идвършване на ремонтни дейности на плавателни съдове.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП се доказва с представяне на свидетелство (сертификат) за ремонт на плавателни съдове.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите:

— по т. 1: да имат опит в извършване на идентични или сходни дейности (под „сходни дейности“ се разбира ремонт на плавателни съдове), включително самостоятелно или съвместно с други изпълнители. Обемът е без значение.

— по т. 2: да прилагат одобрение за извършване на ремонтни дейности на плавателни съдове.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства.

Ако за кандидат са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят заплаща дейностите по възобновяване на клас на шлеп „Първа атомна“ съгласно приложение № 4 „Ценова таблица“ и условията на договора в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на Акт за приемане-предаване на ремонтираното плавателно средство, отчетните документи по т. 4.3 от приложение № 3 „Техническо задание № 18.50.ХОГ.ТЗ.03“ и оригинална фактура.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма изискване към правната форма.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/07/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 30/07/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1. Специфични национални правила за изключване:

— чл. 3, ал. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал. 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка,

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура и на основание чл. 107, ал. 1, т. 7 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

2. Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удулжаване на валидността на офертата от страна възложителя същото не бъде направено.

3. Органите, от които кандидатите и участниците могат да получават необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Република България във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, са:

— по отношение на задължения, свързани с данъци и осигуровки: Националната агенция по приходите,

— по отношение на задължения, свързани с опазване на околната среда и водите: Министерството на околната среда и водите,

— по отношение на задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерството на труда и социалните грижи.

4. Получените заявления ще се отворят на публично заседание на 11 юли 2018 г. от 13:30 ч. в управление „Търговско“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197 от ЗОП жалба може да се подава до Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
Площадка АЕЦ „Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 97373230
E-mail: vibaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 97376007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
05/06/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.