Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Feasibility study, advisory service, analysis [engineering support]
Belgium

Purchaser: Belgoprocess NV and Niras

15/06/2018 S113 - - Services - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
I.II.III.IV.VI.
Belgium-Dessel: Feasibility study, advisory service, analysis

2018/S 113-257285

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Belgoprocess NV
Gravenstraat 73
Dessel
2480
Belgium
Contact person: Mevrouw Tina Caeyers
Telephone: +32 14334463
E-mail: tina.caeyers@belgoprocess.be
Fax: +32 14334469
NUTS code: BE213
Internet address(es):

Main address: www.belgoprocess.be

I.1)
Name and addresses
Niras
BE 222.116.241
Kunstlaan 14
Brussel
1210
Belgium
Telephone: +32 22121011
E-mail: servicecontrats@nirond.be
Fax: +32 22185165
NUTS code: BE
Internet address(es):

Main address: www.niras

I.2)
Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/255/TK/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Vennootschap van privaatrecht
I.5)
Main activity
Other activity: Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst ondersteuning engineering

Reference number: TICA/WINO/ONDERST_ENG_2/2018
II.1.2)
Main CPV code
71241000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Zie II.2.4.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BE213
Main site or place of performance:
Belgoprocess NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel.

II.2.4)
Description of the procurement:
Afsluiten van een raamovereenkomst met een partij voor het verlenen van multidisciplinaire engineering diensten.

De dienstverlening zal grotendeels plaatsvinden in de nucleaire uitbatingszones op beide sites van Belgoprocess NV en/of NIRAS te Dessel of Mol maar kan ook bij de dienstverlener doorgaan. Dit betekent dat voor de dienstverlener en zijn personeel (en eventuele onderaannemers) de toegangs-procedure moet doorlopen worden (veiligheidsmachtiging en halfjaarlijkse medische controle). Een klein deel van de opdrachten zijn interventies in nucleair besmette installaties en moet uitgevoerd moeten worden met specifieke PBM’s zoals bvb beschermende pakken, stofmaskers, overdrukpakken, volgelaatsmaskers e.d.

De opdrachten kunnen betrekking hebben op compleet nieuwe installaties of aanpassingen aan bestaande installaties. Het betreft een opdracht van dienstverlening. De dienstverlening kan uitgevoerd worden onder de noemer van ‘besteld werk’ (d.w.z. afgelijnde opdrachten, meestal op locatie van de dienstverlener) maar ook onder de noemer van “detachering” (d.w.z. het inzetten van personen ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de Aanbestedende Overheid).

Het doel van deze raamovereenkomst is het opzetten van een partnership-samenwerking met een dienstverlener per domein waarbij volgende diensten.

• Een uitbreiding van de knowhow door toegang tot hogere competentie profielen;

• Een flexibele uitbreiding van de menselijke capaciteit om zo snel mogelijk specifieke personen te kunnen inzetten of opdrachten te laten uitvoeren. Speciek dienen de gevraagde functies binnen 3 maanden ter beschikking gesteld worden. Tijdens het eerste jaar zal dit in onderling overleg zijn.

• Voldoende draagkracht en impact bij de dienstverlener creëren zodat een prioritaire behandeling mogelijk wordt om de doelstellingen te kunnen realiseren;

• Voldoende draagkracht en impact bij de dienstverlener creëren zodat er een constante verbeteringssytematiek en –cultuur ontstaat betreffende: veiligheid, kwaliteit, kost-efficiëntie, scopebepaling, samenwerking en planning;

• Het verkrijgen van betere commerciële voorwaarden door het vergroten van de inhoud van de opdracht (zowel diensten als uitvoering).

De opdracht omvat het leveren van diverse studiediensten voor de verschillende disciplines: Elektriciteit, Instrumentatie, Mechanisch, Constructie, Piping, Bouwkunde, Staalbouw, Process en dit voor investeringsprojecten, dewelke verlopen volgens verschillende fasen. Eventueel kunnen ook studiediensten in de discipline Automatisatie en Nucleaire veiligheid aangeboden worden.

De NIRAS/Belgoprocess instructie 94 dient gevolgd te worden en de fasen van het engineering proces worden hierin beschreven. Elke fase onderscheidt zich van een andere door specifieke opleveringen (deliverables) en mijlpalen.

* Initiatie: Behoefte bepalen - Project definiëren.

* Definitie: Project definiëren.

* Studie: Conceptstudie - Basisstudie.

* Projectuitvoering: Detailstudie - Project realiseren - Project testen - Project in gebruik nemen.

* Afsluiting: Project afsluiten.

Volgende functies kunnen gevraagd worden:

Bestaande Belgoprocess functie titels - Gelijkaardige functietitel industriestandaard.

Projectingenieur - Project Manager, Project Engineer, Principal Engineer, Senior Engineer.

Discipline ingenieur - Engineer, Assistant Engineer,

Ontwerper - Senior Designer, Designer.

Tekenaar ontwerper - Draftsman Designer.

Tekenaar - Draftsman.

NVT - Expeditor.

NVT - Inspector.

Binnen deze raamovereenkomst engineering dient er volgende bereidheid te zijn voor samenwerking:

• Bereid om in een 6 jaar partnership te stappen met Belgoprocess (ingeschatte workload 10-15 FTE’s, fluctuerend over de tijd);

• Bereid om veiligheidsmachtiging aan te vragen voor de firma (zie opdrachtdocumenten).

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Toegestane opties (Indien de dienstverlener bijkomende diensten, gerelateerd aan de basisopdracht kan aanbieden binnen het zelfde werkingskader, kunnen deze bijkomende diensten aangeboden worden als toegestane optie.).

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17-6-2016.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. In toepassing van het koninklijk besluit van 15-7-2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

* De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de financiële situatie van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekeningen (die zij voor Belgische inschrijvers zelf zal opzoeken). In voorkomend geval zal de aanbestedende overheid de current ratio, acid ratio, solvabiliteitsratio, brutomarge en/of netto rendabiliteit berekenen. Deze financiële ratio's moeten overwegend positief zijn. De inschrijver dient een voldoende financiële draagkracht te hebben.

* Minimale eisen financieel.

Minimum level(s) of standards possibly required:
De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. Opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:

• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen.

• Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (Alarmbelprocedure).

• Rendement van het totale vermogen.

• De Operationele Cashflow.

• Nettoverkoopsmarge.

• Liquiditeit in de enge zin.

• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen.

Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
* 1. Knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.

1.a) Knowhow: het aantal disciplines dat de kandidaat in huis kan aanbieden.

1.b) Efficiëntie en ervaring: een geldig ISO9001-certificaat of gelijkwaardig

1.c) Betrouwbaarheid: erewoordverklaring dat de kandidaat bereid is een veiligheidsmachtiging niveau geheim op het niveau van de onderneming en een voldoende groot aantal personeelsleden voor het verzorgen van de gevraagde dienstverlening.

2. Referenties en ervaring.

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

3. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.

4. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

5. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Minimum level(s) of standards possibly required:
1.a) Knowhow: minimaal 80% van volgende disciplines moeten kunnen aangeboden worden:

* Project Manager.

* Project Engineer.

* Principal Engineer.

* Senior Engineer.

* Engineer.

* Assistant Engineer.

* Senior Designer.

* Designer.

* Draftsman Designer.

* Draftsman.

* Expeditor.

* Inspector.

1.b) Efficiëntie en ervaring: een geldig ISO 9001 (versie 2008 of 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. Indien geen geldig ISO9001-certificaat kan worden voorgelegd, dient de kandidaat aan de hand van zijn procedures aan te tonen te beschikken over gelijkaardige werkwijzen op volgende domeinen:

 beheer van documenten (werkinstructies, klantspecificaties enz.).

 beheer van registraties (bvb van productiegegevens enz.).

 beheer van kalibraties (een systeem voor kalibratie van meetmiddelen en andere tools, beheer en validatie van meetmethodes voor het productieproces enz.).

 beheer van de opleidingen en de kwalificaties van zijn personeel.

 beheer van wijzigingen.

 het selecteren en kwalificeren van onderaannemers en leveranciers.

 beheer van klachten en non-conformiteiten.

1.c) Betrouwbaarheid: erewoordverklaring

2. Referenties en ervaring: minimaal 3 referenties van gelijkaardige engineering partnership contracten betreffende engineering voor industriële relevante projecten.

3. De kandidaat toont aan te beschikken over een eigen en degelijk engineering werkproces en beschrijft dit proces in zijn kandidatuur.

4. Personeelsbezetting:

• Aantal werknemers in dienst met kennis van de Nederlandse taal, taalniveau C1.

• Minimum totaal: 100 personen in engineering werkgebied.

• Minimum in de gevraagde disciplines: 70.

5. Geen minimumeis gespecificeerd.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years: De evolutie van dit dossier wordt ingeschat een geruime tijd in beslag te nemen: behalen veiligheidsmachtigingen, kennis opdoen omtrent de site, de aanwezige installaties, processen en systemen, de projectmatige aanpak, de realisatie van een eerste project waarna er bijsturing kan gebeuren, ... Daarom wordt voorgesteld om af te wijken van de maximale looptijd van de raam...(zie opdrachtdocumenten)
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5)
Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2018
Local time: 14:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 03/09/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Dutch
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
De kandidaturen en offertes kunnen elektronisch ingediend worden.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Raad van State
nvt
Belgium
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
13/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.