Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment [glove box with decontamination system (?) etc]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


26/06/2018 S120 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Râmnicu Vâlcea: Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment

2018/S 120-272914

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice — ICSI Râmnicu Vâlcea
Romania
Str. Uzinei nr. 4, județ Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
240050
Romania
Contact person: Lucian Gabriel Popescu
Telephone: +40 250732744
E-mail: lucian.popescu@icsi.ro
Fax: +40 250732746
NUTS code: RO415
Internet address(es):

Main address: www.icsi.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: INCD
I.5)
Main activity
Other activity: Cercetare-dezvoltatre
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Boxă cu mănuși echipată cu sistem de decontaminare a atmosferei boxei

Reference number: 14
II.1.2)
Main CPV code
35113200
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Boxa cu manusi echipata cu sistem de decontaminare a atmosferei boxei.

Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 974 000.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO415
Main site or place of performance:
INC-DTCI ICSI Râmnicu Vâlcea.

II.2.4)
Description of the procurement:
Boxa cu manusi echipata cu sistem de decontaminare a atmosferei boxei. 1 bucata.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: F2 – Caracteristici tehnice — rata de scapari la testul de etanseitate cu heliu pentru corp boxa Acest factor de evaluare a fost stabilit în directa legatura cu natura... detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 25
Quality criterion - Name: F3 – Garantie Acest factor de evaluare a fost stabilit în directa legatura cu natura si obiectul caietului de sarcini care urmeaza a fi atribuit, precum si pentru a re... detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 25
Price - Weighting: 50
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 126
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Ofertantii, tertii sustinatorii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatorii si subcontractantii vor depune o declaratie de neincadrare in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire

(ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Documentul Unic de Achizitii European urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al op.economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de

Decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op.economic poate beneficia de derogari la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele ce detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Director General — Dr. fiz. Mihai Varlam,

— Director Stiintific — Dr. Chim. Vasile Stanciu,

— Presedinte Consiliu Stiintific — Dr. Chim. Gheorghe Ionita,

— Director Economic — Ec. Viorica Handolescu,

— Membru CA — Prof. univ. dr. Ioan Stefanescu,

— Membru CA — Domnisor Dan,

— Membru CA — Popescu Lili-Adriana,

— Membru CA — Nica Gabriela Andreea,

— Sef Pilot Criogenic — Dr. Ing. Ovidiu Liviu Stefan,

— Pilot Criogenic — Dr. Ing. Romulus George Ana,

— Pilot Criogenic — Ing. Marius Valentin Zamfirache,

— Compartiment Tehnic, Atribuire Contracte de Achizitie Publica — Ec. Popescu Lucian,

— Compartiment Tehnic, Atribuire Contracte de Achizitie Publica — Ing. Marius Dumitrescu,

— Sef Atelier Mecanic — Ing. Dan Mocanu

— Sef Compartiment MC — Ing. Tatiana Oprea,

— Compartiment Contabilitate — Ec. Rodica Ioana Rabuga,

— Pilot Criogenic — Dr. Nicolae Bidica,

— Compartiment Contabilitate — Ec. Cristina Elena Lupu.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sa fie prezentat doar la solicitatea autoritatii contractante de catre operatorul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta care trebuie sa fie prezentat la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 01/08/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi. In vederea vizualizarii documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronic conform art. 60 (4) din HG 395/2016: semnatura electronica extinsa. Termenul de livrare este de 126 zile, dar nu mai tarziu de 15.11.2018.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice — ICSI Râmnicu Vâlcea — Birou
Str. Uzinei nr. 4
Râmnicu Vâlcea
240050
Romania
Telephone: +40 250732744
E-mail: lucian.popescu@icsi.ro
Fax: +40 250732746
Internet address: www.icsi.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
22/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.