Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Structures and parts of structures [neutron detector support structure and detector support assemblies - eli-np project]
Romania

Purchaser: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


30/06/2018 S124 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Măgurele: Structures and parts of structures

2018/S 124-281799

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Romania
Str. Reactorului nr. 30, județ Ilfov
Măgurele
077125
Romania
Contact person: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
Telephone: +40 214042300
E-mail: viorica.baicu@nipne.ro
Fax: +40 214574440
NUTS code: RO322
Internet address(es):

Main address: www.ifin.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Cercetare
I.5)
Main activity
Other activity: Cercetare-dezvoltare
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Structură de susținere detectori de neutroni și ansamble suport detector

Reference number: 11/ELI/AP/P/23.04.2018
II.1.2)
Main CPV code
44210000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Executia si livrarea unei structuri de sustinere detectori de neutroni si ansamble suport detector conform caiet de sarcini si schite atasate acestuia.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 27 alin. (3) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO322
Main site or place of performance:
Str. Reactorului nr. 30, Magurele, judet Ilfov.

II.2.4)
Description of the procurement:
Scopul acestei proceduri de atribuire este executia si livrarea structurii de sustinere detectori de neutroni si ansamble suport detector conform caiet de sarcini si schite atasate.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: “Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” CCI nr. 2016RO16RFM, POC – Program Operational Competitivitate, Contract nr. 1/ 07.07.2016
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III, pentru fiecare lot in parte. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta:

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestui certificat,

— Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edifi catoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora,

— certificate/caziere/documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 alin. (1), atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta (daca este cazul),

— documente edificatoare prin care sa demonstreze faptul ca ofertantul unic/ofertantul asociat cat si pentru subcontractantul/tertul sustinator declarati in oferta se incadreaza in prevederile art. 166 alin. (2), 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (daca este cazul),

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic/ofertantul sociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Ion Alexandru Popescu; Ionel Andrei; Dan Gabriel Ghita; Raluca Iuliana Stoicea; Oana-Ruxandra Moraru; Daniela Moraru; Dana Cristina Verdes; Daniel-Catalin Stoica; Adrian Ioan Muresan; Corina Lungu; Viorica Baicu; Dimiter Loukanov Balabanski; Gheorghe Ciocan.

Atenționări speciale:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantul ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Informatii despre subcontractanti In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea II — Sectiunea D si partea IV — Sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare". În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor in cadrul contractului, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: Partea II — Sectiunea A și B, Partea III. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă ori în solicitarea de participare:

(a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze şi

(b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare.

Nota: Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

Informatii privind asocierea In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Daca oferta este depusa in asociere, indeplinirea criteriilor de calificare va fi evaluata in conformitate cu Acordul de asociere depus, respectiv cu luarea in considerare a modului in care vor fi folosite resursele tehnice de care dispun impreuna asociatii si la obligatiile/componentele asumate de fiecare asociat potrivit contractului de asociere. În caz de asociere, ofertantii asociati vor prezenta, odata cu depunerea DUAE si acordul de asociere – Formularul nr. 1. Documentele justificative care probeaza cele asumate prin acordul de asociere vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Modalitatea de indeplinire a cerintei:

1) Ofertantul completeaza DUAE, Partea II, Sectiunea D si Partea IV — Sectiunea C — subsectiunea „Proportia de subcontractare";

2) Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: Partea II — Sectiunea A și B, Partea III. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Contractele de subcontractare trebuie sa fie în concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publica;

3) Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Modalitatea de indeplinire a cerintei:

1) Fiecare dintre ofertantii asociati completeaza DUAE;

2) Se va prezenta Acordul de asociere — Formularul nr. 1. În cazul în care acordul de asociere este încheiat în alta limba decât limba româna, se va prezenta copie dupa acesta si traducere autorizata în limba româna. 3. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, documentele edficatoare, pentru fiecare din membrii asocierii, prin care demonstreaza informatiile declarate prin DUAE. Toate documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”. Documentele in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata in limba romana.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/11/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:
Membrii comisiei de evaluare, observatorii ANAP si orice persoane autorizate de catre reprezentantul autoritatii contractante.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1.) Operatorii economici participanti in comun, a caror oferta a fost desemnata castigatoare, sunt obligati ca la semnarea contractului de achizitie publica sa prezinte in forma autentica documentul/documentele care a(u) stat la baza participarii in comun la procedura de atribuire, respectiv a acordului de asociere;

2) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

3) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin mentionarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Oficiul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Măgurele
077125
Romania
Telephone: +40 214042300
Fax: +40 214574440
Internet address: www.nipne.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
27/06/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.