Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Installation services of construction machinery [scaffolding etc]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------

10/07/2018 S130 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Installation services of construction machinery

2018/S 130-297622

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
București
010494
Romania
Contact person: Răzvan Dumitru Sandu — Departament Achiziții
Telephone: +40 212038294
E-mail: eilie@nuclearelectrica.ro, rsandu@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Activități de montare/demontare și servicii de închiriere schele pentru CNE Cernavodă

Reference number: 18.R1.0646.01
II.1.2)
Main CPV code
51541300
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Serviciile ce fac obiectul achiziției constau in activitati de montare/demontare schele, precum si servicii de inchiriere elemente de schela perimetrala si respectiv elemente de schela de tip Layher.

Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 10 169 604.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
CNE Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Serviciile ce fac obiectul achiziției constau in activitati de montare/demontare schele, precum si servicii de inchiriere elemente de schela perimetrala si respectiv elemente de schela de tip Layher. Inchirierea elementelor de schela de tip Layher se va realiza o singura data pe parcursul contractului, in perioada 1.5.2019–15.6.2019, in timpul opririi planificate a Unitatii 2 din anul 2019. Activitatile de montare/demontare schele se vor efectua atat in timpul functionarii curente a CNE Cernavoda cat si in timpul opririlor planificate/neplanificate, pe parcursul unei perioade contractuale de 48 de luni.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experienta personalului propus pentru indeplinirea contractului — Prin „experienta personalului” se intelege numarul de luni de experienta dovedita in activitatea de s [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
1) Candidatul, candidatul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72, 73 din Legea 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita — Director General,

— Viorel Lary Toni — Director General Adjunct,

— Dan Laurentiu Tudor — Director General Adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu — Director Financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici — Inlocuitor Director Financiar,

— Romeo Urjan — Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev — Inlocuitor Director DTR,

— Emil Macovei — Inlocuitor Director DTR,

— Laura Constantin — Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— George Codrut Tudor — Inlocuitor Director DJAC,

— Vlad Chiripus — Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan — Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos — Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,

— Cristina Nazarevscky — Sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea — Inlocuitor Sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu — Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari (BASL),

— Stella Ciulcov — Inlocuitor Sef BASL/Economist specialist BASL,

— Nicusor Marian Serban — Director CNE Cernavoda,

— Dan Bigu — Inlocuitor Director CNE Cernavoda/Director Centrala CNE Cernavoda,

— Adrian Mihai — Director Producție CNE Cernavoda,

— Dan Timoftei — Inginer Șef Intretinere si Reparatii CNE Cernavoda,

— Marioara Ghelbereu — Subinginer Operare CNE,

— Cornelia Capitaneanu — Sef Atelier Intretinere Generala 2 CNE Cernavoda,

— Valeria Zaharia — Sef Birou Tehnic Suport Intretinere si Reparatii CNE Cernavoda,

— Emil Postole — Sef Sectie Servicii Generale CNE Cernavoda CNE Cernavoda,

— Mircea Lazareanu — Sef Sectie Exploatare si Intretinere Auxiliare CNE Cernavoda,

— Nicolae Florescu — Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management CNE Cernavoda.

Modalitate de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (candidati, candidati asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor prezenta, in original, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea 99/2016 (se va completa Formularul III.2.1.a.1);

2) Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile I, II si III cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea entit. contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

— Pentru persoane juridice/fizice romane:

2.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

2.d) Alte documente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
1) Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 5 000 000 RON;

2) Sustinerea financiara In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune angajamentul de sustinere prin completarea formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — sectiune A — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare.

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara printr-o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 5 000 000 RON.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune angajamentul de sustinere prin completarea Formularului III.2.2.2 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea Α din Partea IV.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
2) Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia;

1) Ofertanții vor prezenta Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia sunt entități/autorități contractante sau clienți privați, din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârșit servicii de similare în valoare cumulata de minim 2 500 000 RON la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege: servicii de instalare de utilaje de constructii;

3) Sustinerea tehnica În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci ofertantul are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
— In situatia mentionata la pct. (i) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D,

— In situatia mentionata la pct. (ii) ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C,

— In toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor,

— Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE) precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul (se va completa — Partea IV — sectiune Α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare). Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE),

— La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE,

— Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) — Partea IV — secțiune Α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare,

— La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din listă, documente justificative cum ar fi: certificate constatatoare, procese-verbale de recepție, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care să rezulte activitatile prestate, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.2.3.a.3 din sectiunea „Formulare”, impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea Α din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare (GP) este de 100 000 RON; Valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia, este cel licitat/publicat de BNR în data in care este publicat anuntul de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari — depus pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele aferente propunerilor tehnica si financiara,

(b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti (pentru RON — RO94RNCB0072049718520001, pentru EUR — RO45RNCB0072049718520010), depus in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, impreuna cu DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara, pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. 394/2016.

Entitatea contractanta poate retine GP in conditiile art. 43 din H.G. 394/2016.

Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului de servicii sectoriale, constituita prin una din modalitatile prevazute la art. 46 alin. (1) sau (3), conform optiunii mentionate de ofertant in formularul de oferta. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.

Garantia trebuie sa respecte prevederile art. 46 si art. 42 alin. (3) si (4) din H.G. 394/2016.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/08/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 13/08/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) În cazul în care, dupa accesarea în SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au acelasi pret total, clasandu-se pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, iar acestia vor încarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE, si totodata se va depune in oferta, alaturi de DUAE, acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat – Formular III.1.3.

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) În situatia în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitătii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională prezentarea unor autorizatii specifice, cerinta se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitată, după caz, cu conditia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizatia respectivă;

2.3) În cazul în care ofertantul individual sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din acordul cadru/contractul sectorial care urmează să fie atribuit, subcontractantul nominalizat va demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala precum si la detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste;

3) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide modificarea clauzelor in discutie aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;

4) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
5 zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departament Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/07/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.