Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Apparatus for measuring radiation [dosimetry equipment - medical]
Poland

Purchaser: Gdański Uniwersytet Medyczny

04/08/2018 S149 - - Supplies - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Poland-Gdansk: Apparatus for measuring radiation

2018/S 149-340830

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Gdański Uniwersytet Medyczny
pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 A
Gdańsk
80-210
Poland
Contact person: Joanna Laskowska
Telephone: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL
Internet address(es):

Main address: www.gumed.edu.pl

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gumed.edu.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Gdański Uniwersytet Medyczny, Sekcja Zamówień Publicznych
PL
ul. Dębinki 7, bud. 1, III piętro, pokój 307
Gdańsk
80-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych
Telephone: +48 583491223
E-mail: zp@gumed.edu.pl
Fax: +48 583491224
NUTS code: PL
Internet address(es):

Main address: www.gumed.edu.pl

I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)
Main activity
Education
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
ZP/72/2018 Dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej”

Reference number: ZP/72/2018
II.1.2)
Main CPV code
38341000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dozymetrycznego dla potrzeb realizowanej inwestycji pn. „Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej", opisany szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN wniesionego w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:
Gdańsk. CMN

II.2.4)
Description of the procurement:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1) Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2)informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.. Szczegółowe informacje o dokumentach zawiera rozdz.V SIWZ. Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego przez Wykonawcę formularza cenowego dla oferowanego pakietu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
Szczegółowe warunki realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy. Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia dotyczące: 1) terminu, 2) podatku VAT, 3) zmian w zakresie przedmiotu umowy. Szczegółowe warunki wprowadzenia zmian zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej zał. nr 4 do SIWZ

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 17/09/2018
Local time: 11:00
Place:
Gdańsk

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes KIO
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Fax: +48 224587800
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
03/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.