Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Repair and maintenance services of electrical distribution equipment [maintenance of electrical equipment]
Slovakia

Purchaser: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Website link: http://www.nuclearmarket.com/proc/msk.cfm?id=78236

04/08/2018 S149 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of electrical distribution equipment

2018/S 149-341747

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU
Section I: Contracting authority

I.1)
Name and addresses
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Contact person: Mgr. Andrea Kabátová
Telephone: +421 335314671
E-mail: kabatova.andrea@javys.sk
Fax: +421 248262910
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.javys.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.evo.gov.sk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.evo.gov.sk
I.4)
Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa § 8
I.5)
Main activity
Other activity: Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoreným palivom.
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Opravy a údržba elektrozariadení

Reference number: 66/2018
II.1.2)
Main CPV code
50532400
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je oprava a údržba elektrozariadení v technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s. a pozostáva z preventívnej údržby a korektívnej opravy, zo zabezpečenia špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení elektrických, druh - rozvodňa VVN, VN, rozvádzač 6 kV a 4 kV, automatika, batéria, akumulátor, bleskoistka, bleskozvod, káblový rozvod, menič, prevodník, meranie, motor, napájacie zariadenie, obvod, odpojovač, ochrany, istiace prvky, osvetlenie a príslušné rozvádzače, podružný rozvádzač, prechodová a ovládacia skrinka, prívod, vypínač, spínač, transformátor, úsekový rozvádzač, usmerňovač, vývod, zásuvka. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 1 017 744.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
50532000
34913000
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK01
NUTS code: SK02
Main site or place of performance:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. v lokalitách-pracoviskách: 919 31 Jaslovské Bohunice; SO 200 Mikovíniho 8,917 01 Trnava; FS KRAO Mochovce; RÚ RAO Mochovce; Tomášikova 22, Bratislava.

II.2.4)
Description of the procurement:
Oprava a údržba elektrozariadení v technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s. a pozostáva z preventívnej údržby a korektívnej opravy, zo zabezpečenia špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení elektrických, druh - rozvodňa VVN, VN, rozvádzač 6 kV a 4 kV, automatika, batéria, akumulátor, bleskoistka, bleskozvod, káblový rozvod, menič, prevodník, meranie, motor, napájacie zariadenie, obvod, odpojovač, ochrany, istiace prvky,osvetlenie a príslušné rozvádzače, podružný rozvádzač, prechodová a ovládacia skrinka, prívod, vypínač, spínač, transformátor, úsekový rozvádzač, usmerňovač, vývod, zásuvka. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 017 744.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2018
End: 31/12/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: yes
Description of options:
Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2021, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná 1 zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.6.2022.

II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Národného jadrového fondu vo výške 58,8 % a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona predložením najskôr elektronickej formy dokladov a následne uchádzač na prvom mieste v poradí bude požiadaný o predloženie originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona, v tomto prípade je vhodné, ale nie povinné predložiť len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp.

4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Uchádzač preukáže ekonomické postavenie prehľadom o celkovom obrate predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazov o príjmoch a výdavkoch zostavených k poslednému dňu zúčtovacieho obdobia hospodárskeho roku alebo uvedením web adresy portálu www.registeruz.sk, resp. v prípade záujemcu so sídlom mimo územia SR odkazu na weblink ekvivalentného registra podľa platných predpisov v krajine sídla záujemcu, na ktorej sú požadované výkazy v uvedenom portáli uložené vo verejnej časti registra a verejne prístupné všetkým osobám. Aj v prípade uvedenia web linku záujemca so sídlom mimo územia SR musí predložiť preklad požadovaných dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov vydaných v českom jazyku.

Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak sa dosiahla minimálna požadovaná úroveň celkového obratu 1 000 000,- EUR bez DPH za obdobie najviac 3 posledných hospodárskych rokov, za ktoré sú výkazy dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný. Ak uchádzač nemá sídlo v SR a krajina v jeho sídle požadované doklady nevydáva, verejný obstarávateľ prijme aj iný doklad (ekvivalent), ktorým uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky. Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za 1 alebo 2 hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate a výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch len za tento 1 alebo 2 hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie celkového obratu za obdobie 3 hospodárskych rokov, preukáže výšku obratu pomerne k dĺžke obdobia, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť, teda musí dosiahnuť minimálne výšku obratu zodpovedajúcu súčinu počtu mesiacov prevádzkovania činnosti s podielom (určený celkový obrat: 36). Do počtu prevádzkovania činnosti sa počíta každý začatý mesiac od začiatku prevádzkovania činnosti do uplynutia lehoty na predkladanie dokladov, resp. ponúk. Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického

Postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)a ods. 7 zákona.

Odôvodnenie primeranosti a potreby:

Verejný obstarávateľ sa v súlade s možnosťami stanovenia podmienok finančného a ekonomického postavenia potrebuje uistiť, že uchádzač je primerane ekonomicky spôsobilý,aby dokázal realizovať plnenie zákazky v rozsahu stanovenej PHZ v súvislosti s obratom, ktorý uchádzač dosahuje pri výkone svojej činnosti. Stanovená minimálna výška celkového obratu je pod úrovňou maximálnej výšky v zmysle zákona.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1.Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal poskytnutie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem poskytnutia služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol vo výške minimálne 1 000 000,-EUR bez DPH za uvedené obdobie.

2.údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy v minimálnom rozsahu pre nižšie uvedenú spôsobilosť minimálne:

a) Odborná spôsobilosť podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 - Revízny technik vyhradeného technického zariadenie elektrického 1 pracovník pre triedy A,B, skupiny E1

b) Odborná spôsobilosť podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 - Revízny technik vyhradeného technického zariadenie elektrického 1 pracovník pre skupinu E1

c) Odborná spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 1 pracovník pre triedy A,B, skupiny E1

d) Odborná spôsobilosť podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky 1 pracovník pre skupinu E1.

3.kontrolou technickej spôsobilosti a to:

— Ak je uchádzačom právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, uchádzač predloží oprávnenie na vykonávanie činností opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 - technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, A objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu, podľa § 15 zákona č. 124/2006 alebo ekvivalentný doklad,

— Ak je uchádzačom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, uchádzač predloží osvedčenie na vykonávanie činností opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E1 - technické zariadenie elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, A objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu, podľa § 16 zákona č. 124/2006 alebo ekvivalentný doklad.

Pracovník s osvedčením podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009, nenahrádza pracovníka s osvedčením podľa § 23 vyhlášky č. 508/2009, to znamená že obe osvedčenia nemôže pokryť 1 a tou istou osobou.

4.kontrolou technickej spôsobilosti a to predložením Certifikátu o odbornej spôsobilosti pre,,fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi v zmysle § 6 zákona č.286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ekvivalentný doklad.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť.

Podrobnosti uvedených podmienok účasti a odôvodnenia použitia a primeranosti podmienok účasti sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky účasti.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:
V zmysle bodu III.1.3) tohto oznámenia

III.2.2)
Contract performance conditions:
1.Časť služieb bude vykonávaná v KP.

2.Pre povolenie vstupu do KP bude pre každého prac. zhotoviteľa potrebné predložiť...

3. Pre povolenie vstupu do priestorov so zvýšeným stupňom fyzickej ochrany je pre každého prac. poskytovateľa potrebné predložiť...

4.Pre získanie vstupu do areálu je pre každého prac. poskytovateľa potrebné predložiť..

5.Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov.

6.Pri prácach vykonávaných v KP Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných OOPP...

7.Poskytovateľ je povinný do 7 dní od výzvy Objednávateľa na podpis Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške 20 000,- EUR.

8.Poskytovateľ zodpovedá za to, že odb. činnosti budú vykonávať len odb. spôsobilé osoby.

9.Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odb. osvedčenia o spôsobilosti osôb...

Podrobnosti predmetných podmienok sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 143-326968
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/09/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2018
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 11/09/2018
Local time: 10:00
Place:
Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o. - zasadačka, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.

Information about authorised persons and opening procedure:
Ponuky budú otvárané v 2 termínoch, najskôr v prvom termíne časť ponuky označená ako Ostatné a neskôr v druhom termíne časť ponuky označená ako Kritériá. Ďalšie podrobnosti otvárania ponúk sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podrobnosti otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)
Additional information:
a) Každý uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.

b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.

c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania Klient, s.r.o.

d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej

V zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese:

https://evo.gov.sk/evo/tender/9542_5001_20180727.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a v Profile verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.

e) Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa.

f) Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO.

g) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 40 000,- EUR.

h) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.

i) Všade, kde je uvedené "verejný obstarávateľ" sa má na mysli "osoba podľa §8".

j) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.

k) Informácia k bodu II.1.6) tohto oznámenia: Predmet zákazky neobsahuje žiadne vnútorne logické celky, alebo časti a teda logicky je nedeliteľný. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne poskytujú relevantní poskytovatelia na trhu.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
01/08/2018


http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.