Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Operation of electrical installations [maintenance of various equipment]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


04/08/2018 S149 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Operation of electrical installations

2018/S 149-343042

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Mirela Stamatin — Departament Achiziții
Telephone: +40 212038237
E-mail: cteodorescu@nuclearelectrica.ro, mstamatin@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Servicii de exploatare a obiectivelor exterioare adiacente incintei de securitate a C.N.E. Cernavodă

Reference number: 10874881 - 18.R1.0770.01
II.1.2)
Main CPV code
65320000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Servicii de exploatare a instalatiilor ce deservesc obiectivele exterioare, adiacente incintei de securitate a C.N.E. Cernavoda, mentionate in Anexa # 1 (tabelele 1 si 2) la Caietul de Sarcini, pentru o perioada de 48 de luni.

Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura în care solicitarile de clarificari sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 3 264 294.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
71315410
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
C.N.E. Cernavoda.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform Caietului de sarcini, achizitia are ca obiect:

— Monitorizarea functionarii instalatiilor electrice si termomecanice aferente obiectivelor din Anexa # 2 din CS, in baza unor rutine sau din dispozitia sefului direct,

— Executarea in mod nemijlocit a manevrelor in instalatii sau sisteme, in baza documentelor operationale aprobate conform procedurilor centralei,

— Participarea efectiva la lichidarea avariilor,

— Asistenta tehnica la incendiu (ASTI), interventii operative atat pentru executarea manevrelor electrice de izolare a obiectivelor afectate de incendiu, cat si pentru asigurarea presiunii de apa de incendiu,

— Executarea manevrelor pe sistemele termomecanice (sistem distributie apa potabila, sistem termoficare, sistem distributie apa incendiu etc.) aferente obiectivelor din Anexa # 2,

— Monitorizarea functionarii instalatiilor de climatizare ce deservesc cladirile administrative/spatiile industriale din zona de responsabilitate, in baza unor rutine sau din dispozitia sefului direct,

— Efectuarea admiterii la lucru a echipelor de intretinere si reparatii pentru lucrari electrice la sistemele/instalatiile aflate in aria de responsabilitate,

— Intocmirea documentelor operative pentru echipamentele electrice aflate in responsabilitate, utilizand Schemele Tehnologice Master si documentatia de operare relevanta,

— Asigurarea interfetei operative cu alte departamente, preluarea si transmiterea mesajelor de confirmare privind starea operativa a unui echip., in situatia efectuarii de manevre in coordonare,

— Monitorizarea efectuarii rutinelor de catre operatorii de tura,

— Evaluarea operationala a activitatilor/planurilor de lucru pentru instalatiile preluate in exploatare,

— Activitati specifice in Zona de Admitere si Evidenta a Lucrarilor (ZAEL), conform procedurilor centralei,

— Activitati de mentinere a starii materiale in instalatiile preluate in exploatare.

Obiectul achizitiei nu include activitati de reparatii ale instalatiilor aferente obiectivelor din Anexa # 2 din CS.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Autorizarea personalului prestator. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Cerinta 1. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Cosmin Ghita – Director General,

— Viorel Lary Toni – Director General Adjunct,

— Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct,

— Adrian Gabriel Dumitriu – Director Financiar,

— Mihai-Dan Gheorghievici – Inlocuitor Director Financiar,

— Romeo Urjan – Director Directie Tehnica si Retehnologizare (DTR),

— Adrian Jelev – Inlocuitor Director DTR,

— Emil Macovei – Inlocuitor Director DTR,

— Laura Constantin – Director Directie Juridica si Afaceri Corporatiste (DJAC),

— George Codrut Tudor – Inlocuitor Director DJAC,

— Vlad Chiripus – Inlocuitor Director DJAC/Sef Departament Avizare Legalitate Documente (DALD),

— Cristina Bacaintan – Inlocuitor principal Sef DALD,

— Iuliana Cormos – Inlocuitor subsidiar Sef DALD/Consilier juridic principal DALD,

— Cristina Nazarevscky – Sef Departament Achizitii (DA),

— Dana Banea – Inlocuitor Sef DA,

— Razvan Dumitru Sandu – Inlocuitor Sef DA/Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari (BASL),

— Stella Ciulcov – Inlocuitor Sef BASL/Economist specialist BASL,

— Nicusor Marian Serban – Director C.N.E. Cernavoda,

— Dan Bigu – Director de Centrala,

— Adrian Mihai – Director de Productie,

— Horatiu Ionescu – Sef Departament Planificare Strategica si Achizitii (DPSA) C.N.E. Cernavoda,

— Mircea Lazareanu – Sef Sectie Exploatare si Intretinere Auxiliare (SEIA) C.N.E. Cernavoda,

— Mihai Francisc Atanasiu – Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management (DDMSM) C.N.E. Cernavoda,

— Aurelian Arsene – Sef SEIA-AIAE C.N.E. Cernavoda,

— Neculai Florescu – fost Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management C.N.E. Cernavoda,

— Irina Florenta Marin – Sef Departament Dezvoltare si Monitorizare Sisteme de Management C.N.E. Cernavoda,

— Mariana Laslau – Grup Evaluare Costuri SCM-BSA C.N.E. Cernavoda.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si vor depune DUAE (Documentul Unic de Achizitii European) — Partile I, II si III, cu informatiile aferente situatiei lor, precum si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a.

Cerinta 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE) — Partile I, II si III, cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative actualizate, prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE (inclusiv pentru ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii propusi, daca este cazul), astfel:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

2.a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2.b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c) Dupa caz, documente prin care se de... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 1. Ofertantii trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 2 000 000 RON.

Nota: Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Cerinta 2. Sustinerea financiara: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) — Partea IV — Sectiunea α — Indicatie globala pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanțuri contabile — Formularul F20 — Contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente, din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de minim 2 000 000 RON. Pentru calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune angajamentul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2.2 din sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea α din Partea IV.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Cerinta 1. Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), conținând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia sunt entități/autorități contractante sau clienți privați, din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani au efectuat si dus la bun sfârșit servicii similare în valoare cumulata de minim 800 000 RON, la nivelul unui număr de contracte lăsat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege: servicii de exploatare a instalatiilor electrice.

Nota: Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta, se va aplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Cerinta 2. Informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de identificare ale subcontractantilor propusi astfel:

(i) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii nu se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta acordurile de subcontractare cu acestia, numai daca subcontractantii respectivi sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei,

(ii) In cazul unor subcontractanti pe ale caror capacitati ofertantii se bazeaza, ofertantii vor indica in oferta, in mod obligatoriu, datele de identificare ale subcontractantilor si vor prezenta in mod obligatoriu acordurile de subcontractare cu acestia.

Cerinta 3. Sustinerea tehnica. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Toți operatorii economici participanți la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) — Partea IV — Secțiunea α — Indicație globală pentru toate criteriile de calificare. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele din listă, documente justificative, cum ar fi: certificate constatatoare, procese-verbale de recepție, parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care să rezulte activitatile prestate, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și valoarea totala asociata serviciilor similare efectuate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare). Lista de documente justificative anterior mentionata nu este nici limitativa si nici cumulativa.

In situatia mentionata la pct. (i), ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera D; in situatia mentionata la pct. (ii), ofertantii vor completa DUAE — Partea II, litera C; in toate situatiile in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta, in mod obligatoriu, acordul/acordurile de subcontractare, odata cu oferta si DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor; subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul pentru demonstrarea cerintelor de calificare trebuie sa completeze, la randul lor, un DUAE separat, incluzand informatii din care sa rezulte ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE), precum si informatii care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul. Subcontractantii vor demonstra indeplinirea cerintelor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si detinerea anumitor autorizatii specifice solicitate, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. In cazul subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, in masura in care acestia sunt cunoscuti la data depunerii ofertelor, DUAE-ul depus de subcontractanti va contine numai informatiile referitoare la neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 (se vor completa Partile I, II si III din DUAE). La solicitarea entitatii contractante, toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor prezenta documente justificative care probeaza cele asumate prin acordul/acordurile de subcontractare si DUAE.

Ofertantul va completa DUAE — Partea II, litera C si va depune acordul de sustinere, prin completarea Formularului III.1.3.3 din Sectiunea Formulare, impreuna cu documentele anexe la Angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarat castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, Sectiunea α din Partea IV.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare trebuie sa fie constituita in valoare de 32 600 RON, sa fie irevocabila si sa aiba o valabilitate de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Daca garantia de participare este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR în data publicarii anuntului de participare in SEAP (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare).

Mod de constituire:

(a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii,

(b) sau prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR Sector 1, Bucuresti pentru:

— RON — RO94RNCB0072049718520001,

— euro — RO45RNCB0072049718520010.

Garantia de participare se prezinta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, prin intermediul SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica extinsa, alaturi de DUAE si oferta.

Garantia de participare trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din H.G. nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

S.N.N. are dreptul de a reţine garantia de participare in conditiile art. 43 din H.G. nr. 394/2016.

S.N.N. va restitui garantia de participare fiecarui ofertant participant la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. nr. 394/2016.

Garantia de buna executie, in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, va fi irevocabila, neconditionata si constituita prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări.

In cazul in care ofertantul castigator al contractului este o asociere, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016 — Formularul III.1.8.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/09/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian, English
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 05/09/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
1) In cazul in care, dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au cele mai mici preturi ofertate egale, clasandu-se pe primul loc, entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, prin intermediul SEAP, o noua oferta de pret, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente propunerii financiare care vor contine o noua oferta de pret;

2) In cazul ofertei comune, fiecare operator economic membru al asocierii va completa un DUAE si va depune in oferta, alaturi de DUAE, Acordul de asociere, din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat — Formularul III.1.8;

2.1) Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;

2.2) In situatia in care entitatea contractanta solicita, in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita, in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru parte de contract indeplinita;

3) La solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi, cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;

4) Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.3. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut de 15 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor;

5) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

6) Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de termenul limita de solicitare clarificari (15 zile calendaristice, inainte de data limita de depunere a ofertelor), clarificari/modificari ale acestora, astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate de catre entitatea contractanta, acestea sa poata fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, prin intermediul SEAP, inainte de data limita de raspuns la clarificari stabilit de entitatea contractanta (10 zile, inainte de data limita de depunere a ofertelor);

7) Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica, oricand pe parcursul derularii procedurii, exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
10 zile, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac, actualizata.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
S.N. Nuclearelectrica S.A. — Departamentul Achiziții
Str. Polonă nr. 65, sector 1
București
010494
Romania
Telephone: +40 212031304
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Fax: +40 212031315
Internet address: www.nuclearelectrica.ro

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
30/07/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.