Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services [decontamination and maintenance services, training services, etc (?)]
Romania

Purchaser: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.


----------------------------------------------------
Note NuclearMarket - any future amendments related to this notice will not be published as part of our service. If this notice is of interest please contact the purchaser to be informed about future amendments.
----------------------------------------------------


11/08/2018 S154 - - Services - Contract notice - Open procedure
I.II.III.IV.VI.
Romania-Bucharest: Radioactive-, toxic-, medical- and hazardous waste services

2018/S 154-354267

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.
Romania
Str. Polonă nr. 65 — pentru Sucursala CNE Cernavodă
Bucureşti
010494
Romania
Contact person: Elena Ontelus, Daniel Elian Mircea
Telephone: +40 241803869
E-mail: elena.ontelus@cne.ro, Daniel.Mircea@cne.ro
Fax: +40 241236006
NUTS code: RO321
Internet address(es):

Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
„Servicii de decontaminare și menținere a condiției materiale în spațiile tehnologice ale CNE Cernavodă" PA 27240-01

Reference number: Cod unic 10874881/2018/0914/01
II.1.2)
Main CPV code
90520000
II.1.3)
Type of contract
Services
II.1.4)
Short description:
Servicii de decontaminare si mentinere a conditiei materiale in spatiile tehnologice CNE Cernavoda:

1) Servicii de decontaminare in spatiile tehnologice de la CNE Cernavoda;

2) Servicii de mentinere a conditiei materiale in spatiile exterioare cladirilor aferente U1 si U2 si cursuri de pregatire specifica domeniului nuclear obligatorii pentru personalul prestator desemnat desfasurarii activitatii la CNE Cernavoda.

Data limita de adresare a solicitarilor de clarificari: cu 15 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei.

Data limita de transmitere raspunsului la solicitarile de clarificari: in SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, anexat anuntului de participare, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, (specificata in anuntul de participare). Documentatia de atribuire poate fi accesata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 20 747 340.00 RON
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: RO321
Main site or place of performance:
Sediul CNE Cernavodă.

II.2.4)
Description of the procurement:
Conform caietului de sarcini CA # CR 27240 rev. 1, cap. 2, 3 si 4.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Factorul de evaluare „Dotarea tehnica de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii” se va stabili prin calcularea mediei a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Cerinta nr. 1:

— Se va incarca in SEAP semnate electronic, odata cu DUAE, si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 72/73 din Legea nr. 99/2016 ale ofertanților, asoc, subcontract, tertilor, dupa cum este cazul. Se completeaza Formularul III.2.1.a.4 si se incarca in SEAP semnat electronic. In conf. cu preved. art. 76 din Legea 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

— Marian Nicusor Serban — Director General Adjunct (CNO),

— Dan Bigu — Inlocuitor de drept Director General Adjunct (CNO),

— Adrian Mihai — Director de Productie,

— Titina Holobiuc — Director Economic CNE Cernavoda,

— Georgeta Ionescu — Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda,

— Carmen Frunza — Inlocuitor de drept Director Economic CNE Cernavoda,

— Milica Raduta — Consilier Juridic,

— Dana Lavinia Vladu-Dinu — Consilier Juridic,

— Horatiu Ionescu — Inginer Sef Departament Planificare Strategica si Achizitii,

— Florin Georgescu — Sef Serviciu Achizitii Produse, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA,

— Mihaela Hada — Sef SCM, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA,

— Cristian Ion Predescu — Sef SPS, Inlocuitor de drept Ing Sef DPSA,

— Ileana Tiron — Sef Serviciu Achizitii Servicii si Lucrari,

— Daniel Elian Mircea — Ing Specialist, Inlocuitor de drept Sef SASL,

— Florin Georgescu — Sef Serviciu Achizitii Produse, Inlocuitor de drept Sef SASL,

— Daniela Marcela Monea — Ing Operare CNE,

— Cornelia Capitaneanu — Sef SSG-AIG2, Inlocuitor de drept — Sef SSG,

— Valeria Zaharia — Sef SSIR-BTR,

— Laurentiu Lucian Suvarov — Ing Operare Specialist, Inlocuitor de drept Sef SSIR-BTR,

— Marioara Ghelbereu — Sing Operare CNE SSIR-BTR, Inlocuitor de drept Sef SSIR-BTR,

— Ion Popescu — Sef STR,

— Simionescu Vasilica — Ing Operare CNE Specialist — Inlocuitor de drept Sef STR,

— Murgoci Stefan — Ing Operare CNE Specialist — Inlocuitor de drept Sef STR,

— Emil Postole — Sef SSG,

— Marin Victor — Sef Atelier SSG — AIG1, Inlocuitor de drept — Sef SSG,

— Dan Timoftei — Inginer Sef Intretinere Reparatii,

— Isaia Anghel — Sef SIRM, Inlocuitor de drept Ing Sef DIR,

— Aurel Nicolae — Sef SPL, Inlocuitor de drept Ing Sef DIR,

— Nicusor Dascalu — Dispecer Coordonator, Inlocuitor de drept Ing Sef DIR,

— Constantin Catalin Sima — Sef SIREA, Inlocuitor de drept Ing Sef DIR.

Persoanele care au intocmit/avizat/aprobat caietul de sarcini:

— Marian Nicusor Serban — Director General Adjunct (CNO),

— Dan Bigu — Inlocuitor de drept Director General Adjunct (CNO), Director Centrala,

— Adrian Mihai — Director de Productie,

— Dan Timoftei — Inginer Sef Intretinere Reparatii,

— Daniela Marcela Monea — Ing Operare CNE,

— Cornelia Capitaneanu — Sef SSG,

— Valeria Zaharia — Sef SSIR-BTR,

— Ion Popescu — Sef STR,

— Emil Postole — Sef SSG.

Cerinta nr.2:

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 177, 178, 179 si 180 din Legea 99/2016

Modalitatea de indeplinire:

— Toti ope. ec. (ofertanti, asociati, terti, subcontr. declarati) vor completa DUAE — Partea II, Partea III, IV cu informatiile aferente situatiei lor,

— La solicitarea ent contr ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se va solicita, inainte de atribuirea contract prezentarea de doc. justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare in conf. cu info. cuprinse in DUAE (inclusiv petr. ofertanti, asociati, terti, subcontractanti declarati) astfel:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

— declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178, 179, 180 din Legea 99/2016 ale ofertanților, asociaților, subcontractanților, terților susținători. Se completeaza Formular III.2.1.a.1 — III.2.a.3,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datori [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
Informatii privind tertii sustinatori:

Op. ec. are dreptul, să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm — art. 55 alin. (1) din H.G. 394/2016. Entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului,

(b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant — art. 55 alin. (2) din H.G. 394/2016. Op. ec. are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor.

Informatii privind Subcontractarea:

Ofertantii vor prezenta informatii privind orice op. ecc. care nu este parte a contractului de achiziţie sectoriala şi care urmeaza sa presteze anumite părţi din contractual de achiziţie sectoriala, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Entitatea contractantă are dreptul, conf. prev. art. 234 din Legea 99/2016 sa extinda aplicarea obligaţiilor prevăzute la art. 233:

(a) cu privire la furnizorii implicaţi în contracte sectoriale de lucrări sau de servicii,

(b)cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm — art. 55 alin. (1) din H.G. 394/2016. Entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului,

(b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant — art. 55 alin. (2) din H.G. 394/2016

Cerinta nr. 1 — Experiența similară:

Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (raportat la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea obiectului contractului, valorilor, perioadelor de prestare si beneficiarilor publici sau privați, din care sa rezulta ca in ultimii 3 ani au prestat si dus la bun sfarsit servicii similare, in valoare cumulata de minmum 5 000 000 RON la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici (nelimitat pentru perioada data). Prin sintagma „Servicii similare” se intelege:

I. Servicii de asigurare si intretinere curatenie, pastrare igiena si salubrizare spatii interioare/exterioare, cladiri, birouri, spatii tehnologice;

II. Servicii de colectare, gestionare si eliminare deseuri periculoase, deseuri medicale, deseuri toxice selectate conform normelor in vigoare.

Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul ferm — Formularul III.2.3.3 si anexele sale Formularele III.2.3.3.1 si III.2.3.3.2 (pentru sustinerea tehnica), al persoanei/persoanelor tert/terti sustinatori prin care se confirmă faptul că acesta/acestia va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din H.G. 394/2016. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator (i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură entităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului.

Note:

— Terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea şi nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016. Se va urmarii si indeplinirea cerintelor de la Capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei.

Se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, partea II sectiunea D, partea III sectiunile A, B, C si D, sectiunea C, partea IV cu informatiile aferente situatiei lor. Subcontractantul(i) care asigură susţinerea în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională nu trebuie sa se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 72/73 si 177, 178 şi 180 din Legea 99/2016. Odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta si acordul de subcontractare — Formularul III.2.3.2.1. Documentele justificative se vor incarca in SEAP semnate electronic, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, si dupa caz, de catre subcontractant, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare. Acestea sunt:

— daca activitatea pe care o va desfasura necesita o autorizare/certificare se solicita prezentarea certificatului/autorizatiei, valabila/valabil la momentul prezentării,

— certificatul/autorizatia se va prezenta, semnata electronic, iar in cadrul certificatului/autorizatiei va trebui sa poata fi identificat domeniul specific achizitiei.

Nota: Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens, conf. art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016 — se va urmarii si indeplinirea cerintelor de la Capitolul IV.4.3). Modul de prezentare a ofertei.

— Toti op. ec. participanti la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant propus) vor completa DUAE — partea IV, sectiunea C, cu informatiile aferente situatiei lor. In DUAE trebuie precizate info: Nr. și data fiecarui contract invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative se incarca in SEAP semnat electronic la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc si dupa caz, de catre ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul, pentru partea de contract pe care o indeplineste fiecare — Formularul III.2.3.1S — Op ec vor prezenta copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit insotite certificari de buna executie/procese-verbale de receptie/documente constatatoare documente emise sau contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte prestarea in bune conditii a servciilor din lista.

Note: Conditia trebuie indeplinita de ofertant, dar entitatea contractanta ia în considerare si capacitatea tehnică şi profesională dupa cum urmeaza: În cazul unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cele privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru — art. 199 alin. (1) din Lege. În cazul in care este depusă o ofertă de către operatori economici care participă în comun la procedura de atribuire, fiecare dintre aceştia să demonstreze îndeplinirea unui nivel al criteriile referitoare la capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională proporţional cu cota de implicare în executarea viitorului contract sectorial/acord-cadru — art. 67 alin. (5) din Lege. În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic şi terţul/terţii susţinător/susţinători să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru — art. 198 alin. (1) din Lege. Entitatea contractanta ia în considerare capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens- art. 185 alin. (4) din Legea 99/2016.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Garantia de participare: 207 473 RON sau echivalent in valuta la cursul de schimb BNR valabil in data publicarii anunţ de participare in SEAP (cursul BNR se gaseste pe site-ul www.bnr.ro). Valabilitate garanţie participare: Cel puţin egală cu valabilitatea ofertei, respectiv de minim 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor indicata in anuntul de participare Conform art. 42 din H.G. 394/2016 garantia de participare se poate constitui prin:

(a) instrument de garantare (se poate utiliza ca model Formular III.1.1.a.) emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări,

(b) virament bancar,

— RON, cont BCR Cernavoda RO63RNCB0116 0497 1852 0008

— EUR, cont BCR sect. 1 RO45RNCB0072 0497 1852 0010

— USD, cont BCR sect. 1 RO40RNCB0072 0497 1852 0003

— CAD, cont BCR sect. 1 RO66RNCB0072 0497 1852 0020 se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Note:

1) Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, in conformitate cu art. 43 alin. (1) din H.G. 394/2016, daca:

(a) ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu constituie garanţia de bună execuţie;

(c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei

2) Entitatea contractanta va restitui, fiecarui ofertant participant la procedura, garantia de participare la procedura, in conformitate cu prevederile art. 44 din H.G. 394/2016.

Garanţia de bună execuţie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, si se va constitui: Conf. art. 45 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, în 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial, garanţia de bună execuţie se constituie prin:

— virament bancar sau

— printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, (Formular III.1.1.b) sau

— prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, conf. art. 46 alin. (3), (4) si (5) din H.G. 394/2016 cu conditia deschiderii si alimentarii contului cu 1 % din valoarea contractului, fara TVA, conf. art 46 alin. (6), (7), (8) si (9) din H.G. 394/2016 în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3)–(5) din H.G. 394/2016 aplicându-se corespunzător. Garantia de buna executie constituita se elibereaza în 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin contractul sectorial.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conf art. 66 din Legea 99/2016 — Toti op. ec. (ofertanti, asociati, terti, subcontractanti declarati) vor completa DUAE, Partea II A, cu informatiile aferente situatiei lor; odata cu oferta se incarca in SEAP de ofertant: DUAE, acordul de asociere — se va completa Formularul III.1.3.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.1)
Information about a particular profession
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2018
Local time: 15:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/01/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2018
Local time: 15:00
Place:
In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:
Comisia de evaluare, dat fiind depunera/descaracrea din SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
— Pentru a putea deschide documentele din SEAP instalati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download-procedura de atribuire desfasurata integral prin mijloace electronice, în conformitate cu art.. 67 din H.G. 394/2016, op. ec. are obligatia sa transmita în SEAP, oferta, formularele solicitate si DUAE, partile I, II si III, numai în format electronic si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare simplificat. Cand vor completa informatii referitoare la criteriile de calificare si selectie operatorii economici nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de entitatea contractanta. Daca, pe parcursul derularii procedurii de atribuire intervin modificari ale cerintelor de calificare în conformitate cu prevederile legale, entitatea contractanta va proceda la revizuirea informatiilor prevazute în formularul initial, prin completarea unui nou formular care va fi încarcat în SEAP ulterior, atasat anuntului de participare simplificat, aferent,

— Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanti/terti) participanti la procedura de atribuire, au obligatia de a completa si prezenta inca de la ofertare DUAE, Partile I, II si III, conform Notificarii nr. 240/2016, cu informatiile aferente situatiei lor. Formularul DUAE este în format editabil,

— Operatorii economici (ofertanți/asociați/subcontractanti/terti) sunt informati de obligativitatea depunerii DUAE Partile I, II si III, odată cu oferta, sub sancţiunea respingerii acesteia din urmă ca inacceptabilă conf. art. 143 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016,

— Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante (termenul nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare), doar de catre ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv de catre asociatii/subcontractanti/terti), în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, cu referire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv,

— Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii — conf art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016,

— In conformitate cu art. 22 alin. (7) din H.G. 394/2016, in cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date a achizitiei, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmand a fi revizuit corespunzator,

— Ofertele incarcate in SEAP dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare simplificat, vor fi respinse,

— Se vor depune, odata cu DUAE si documentele solicitate la cap. IV. 4.3 din FDA, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire,

— Propunerea tehnica/se va transmite obligatoriu, online, numai în SEAP, în sectiunea destinata documentelor propunerii tehnice/propunerii financiare, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare, cu semnatura electronica extinsa,

— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in in SEAP la sectiunea „Intrebari”.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Romania
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)
Date of dispatch of this notice:
06/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.