Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Gas-analysis apparatus [complex system for continuous monitoring and evaluation of oil-filled machines - design/supply]
Bulgaria

Purchaser: „AETs Kozloduy“ EAD

28/08/2018 S164 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Bulgaria-Kozloduy: Gas-analysis apparatus

2018/S 164-375662

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
„AETs Kozloduy“ EAD
106513772
gr. Kozloduy, ploshtadka „AETs Kozloduy“, Tsentralno delovodstvo
Kozloduy
3321
Bulgaria
Contact person: Petar Haydutov
Telephone: +359 73335
E-mail: PAHaidutov@npp.bg
Fax: +359 7376007
NUTS code: BG313
Internet address(es):

Main address: www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=3892
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)

II.1.2)
Main CPV code
38432100
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)“.

Настоящата обществена поръчка включва:

— Изработване на работен проект,

— Доставка на оборудване и резервни части,

— Монтаж, пуско-наладъчни дейности (ПНР) и въвеждане в експлоатация на системата,

— Обучение на персонал на възложителя.

Условията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка се съдържат в документацията за участие и Техническо задание № ОРУ.ТЗ.001/2017, част от нея, за които е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен достъп на Интернет адреса в профила на купувача, посочен в т. I.3) от обявлението.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
38432100
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:
Площадка „АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

II.2.4)
Description of the procurement:
Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Открита разпределителна уредба (ОРУ)“.

Настоящата обществена поръчка включва:

— Изработване на работен проект,

— Доставка на оборудване и резервни части,

— Монтаж, пуско-наладъчни дейности (ПНР) и въвеждане в експлоатация на системата,

— Обучение на персонал на възложителя.

Условията за участие и изискванията за изпълнение на обществената поръчка се съдържат в документацията за участие и Техническо задание № ОРУ.ТЗ.001/2017, част от нея, за които е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен достъп на Интернет адреса в профила на купувача, посочен в т. I.3) от обявлението.

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 1 300 000.00 BGN
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Гаранционният срок на оборудването по първична и вторична комутация следва да бъде не по-малък от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация на системата, но не повече от 42 месеца от доставка.

Гаранционният срок на резервните части следва да бъде не по-малък от 42 (четиридесет и два) месеца от доставка.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Кандидатът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи III група, III категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС (заедно с талона, неразделна част от него). В случай че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р БЪЛГАРИЯ, включително, че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
Няма изискване.

III.1.3)
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
1. Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка или услуга.

2. Кандидатът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

3. Кандидатът да разполага с необходимите организации, включени или не в структурата си, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя списък на организации, включени или не в структурата на участника.

4. Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

В случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договор представя валиден сертификат за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 (или еквивалент).

Minimum level(s) of standards possibly required:
По т. 1: Кандидатът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението (под „сходни дейности” да се разбира: изграждане, сервиз, техническо обслужване на мониторингови системи на високоволтови маслонапълнени машини), обемът е без значение.

По т. 2: Кандидатът да разполага с персонал и/или ръководители с необходимата професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

— персонал (най-малко двама проектанта), притежаващ валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност по съответните части на проекта, като всеки проектант се допуска да изпълнява и повече от една част,

— персонал (най-малко двама специалиста) сертифициран за изграждане, надзор и поддръжка на мониторингови системи от производителя на оборудването,

— изпълнители и/или ръководители на монтажни дейности, притежаващи група по Трудова безопасност не по-ниска от: II група за водач на специализирана машина, III група за член на бригадата, IV група за изпълнител на работата и V група за отговорен ръководител, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” (ПБЗР-ЕУ) и V квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (ПБР-НУ) при работа в открита разпределителна уредба.

По т. 3: Кандидатът да разполага с необходимите организации, включени или не в структурата си, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а именно: орган за контрол от вида С/А, акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17020 (или еквивалент) за дейности, покриващи предмета на поръчката, по част „Електрическа“, КИП и А и „Конструктивна“.

По т. 4: Кандидатът да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 (или еквивалент) с обхват, покриващ дейностите по техническото задание.

III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Възложителят отстранява кандидат, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Отстраняването се прилага и когато кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните основания и обстоятелства. Ако за кандидата са налице тези основания и обстоятелства, той има право да представи доказателства за предприети мерки за надеждност при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Възложителят преценява мерките и в случай че те са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Продължава в т.VI.3) „Допълнителна информация“.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Определеният за изпълнител на обществената поръчка участник трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 5 % от стойността му.

Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на участника:

1. Парична сума, внесена по следните банкови реквизити: „Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG31 UNCR 9660 1020 0008 09 – лева, SWIFT/BIC: UNCRBGSF с титуляр „АЕЦ Козлодуй” ЕАД или в брой в касата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

2. Банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3. Застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Плащането по настоящата обществена поръчка е точно регламентирано в т. 2.4 от проекта на договора, който е част от документацията, за която е осигурен неограничен и пълен пряк безплатен достъп на Интернет адреса в профила на купувача, посочен в т. I.3) от обявлението.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/09/2018
Local time: 16:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 29/10/2018
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
Продължение от т. III.1.4). Обективни правила и критерии за участие

Специфични национални основания за изключване:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС — на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Чл. 5, ал.х 1 от същия — когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4, кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена поръчка,

— чл. 101, ал. 11 от ЗОП: свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура и на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата кандидати, които са свързани лица.

Възложителят отстранява от процедурата и кандидат/участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията, както и при наличие на другите основания по чл. 107 от ЗОП.

Възложителят отстранява от процедурата офертите на участниците, когато делът на предлаганите продукти са с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република БЪЛГАРИЯ няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея — съгласно чл. 146 от ЗОП. „Трета страна“ по смисъла на § 2, т. 55 от Допълнителни разпоредби на ЗОП е страна, която не е държава членка.

Към т. IV.2.6). Относно валидност на офертата: Участниците ще бъдат отстранявани, ако при поискано удължаване на валидността на офертата от страна на възложителя, същото не бъде направено.

Друга информация:

1. Предвид спецификата на предмета на поръчката е необходимо да се извърши оглед на обекта, който трябва да бъде предварително уговорен с определените лица за контакт. Срокът за оглед на обекта е крайният срок за подаване на заявления. В техническото си предложение участниците задължително представят декларация за извършен оглед и запознаване с обекта.За запознаване с обекта и неговото състояние съдействие ще окажат: Аспарух Първанов – ръководител сектор Р, цех ОРУ, у-ние Е — 0973/7 37 86 и Боян Банков – ръководител група РЗА, сектор Р, Цех ОРУ, у-ние Е, — 0973/7 30 03.

2. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ във връзка с декларацията по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП са: по отношение на задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите; по отношение на задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите; по отношение на задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика.

3. При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти съгласно член 20, ал. 4, т. 5: за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години.

Получените заявления ще се отворят на 1.10.2018 г. от 13:30 часа на публично заседание в у-ние „Търговско” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, управление „Търговско“, отдел „Обществени поръчки“
площадка „АЕЦ Козлодуй“
Козлодуй
3321
Bulgaria
Telephone: +359 973-73230
E-mail: VIBaldzhiyska@npp.bg
Fax: +359 973-76007
Internet address: www.kznpp.org

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
23/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.