Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
email alerts
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below has expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Sprinkler systems installation work [installation of piping systems, equipment and electrical parts on stationary fire extinguishing system]
Slovakia

Purchaser: Slovenské elektrárne, a.s.

29/08/2018 S165 - - Works - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Slovakia-Bratislava: Sprinkler systems installation work

2018/S 165-377464

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Mlynské nivy 47
Bratislava
821 09
Slovakia
Contact person: Martina Szakálová
Telephone: +421 366378615
E-mail: martina.szakalova@seas.sk
NUTS code: SK01
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

I.2)
Information about joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243
Additional information can be obtained from another address:
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie MO34
Mochovce
935 39
Slovakia
Contact person: Martina Szakálová
Telephone: +421 366378615
E-mail: martina.szakalova@seas.sk
NUTS code: SK023
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Slovenské elektrárne, a.s.
35829052
Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie MO34
Mochovce
935 39
Slovakia
Contact person: Martina Szakálová
Telephone: +421 366378615
E-mail: martina.szakalova@seas.sk
NUTS code: SK023
Internet address(es):

Main address: http://www.seas.sk

I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34

Reference number: 2018/RKsZ-03
II.1.2)
Main CPV code
45343230
II.1.3)
Type of contract
Works
II.1.4)
Short description:
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce

II.1.5)
Estimated total value
Value excluding VAT: 5 300 000.00 EUR
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: SK023
Main site or place of performance:
Slovenské elektrárne a.s.,Atómové elektrárne Mochovce, závod MO34, 935 39 Mochovce, SLOVENSKO

II.2.4)
Description of the procurement:
Rozsah prác zahŕňa dokončenie montážnych prác na stabilných hasiacich zariadeniach (systém vysokotlakovej vodnej hmly) na 4.bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (v objektoch pozdĺžnej, priečnej etažérky a v strojovni) vrátane príslušnej dokumentácie kvality pre montáž a dokumentácie skutočného vyhotovenia. Podrobný popis predmetu je uvedený v technickej špecifikácii PNM34482639, ktorý je dostupný na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243

II.2.5)
Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)
Estimated value
Value excluding VAT: 5 300 000.00 EUR
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 osobné postavenie

Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO),

Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 (ďalej len zákon). Podrobný opis podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 ZVO je uvedený v prílohe A.2 Podmienky účasti k Základným informáciám pre záujemcov zverejnených na webovej stránke obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:
Podrobné vymedzenie požiadaviek na splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1.1), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia sú uvedené v prílohe A.2 Podmienky účasti k Základným informáciám pre záujemcov zverejnených na webovej stránke obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8243

Obstarávateľ upriamuje pozornosť záujemcov na možnosť využitia inštitútu Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len JED), podľa § 39 ZVO, ktorým možno predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť predložené spolu so základnou ponukou, aby sa predišlo rokovaniu s hospodárskym subjektom, ktorý nespĺňa podmienky účasti.

III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny. Je zakázaná akákoľvek zmena v zložení skupiny, alebo zmena účastníkov zmluvy o združení oproti tomu zloženiu, aké bolo prezentované za účelom predloženia dokladov spĺňajúcich podmienky účasti v súťaži. Nedodržanie týchto ustanovení bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. V takomto prípade bude uchádzačovi písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže podať námietku.

III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
§ 11 ods. 1)

Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2019
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
27/08/2018http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2018.