Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Market
Intelligence
Reports
Buyers Guide
by name
by product
post a supplier
Conferences
by category
by date
post a conference
Links
links
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Site Map | Advertise | Contact Us|


Procurement Notice Details

Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels [interaction chamber (?)]
Magurele, Romania

Purchaser: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”

03/07/2015 S126 Member states - Supply contract - Contract notice - Open procedure
I.II.IV.
Romania-Magurele: Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels

2015/S 126-230191

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority

I.1)
Name, addresses and contact point(s)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
For the attention of: Bianca Mantu
077125 Magurele
ROMANIA
Telephone: +40 214042318
E-mail: bianca.mantu@eli-np.ro
Fax: +40 214575330
Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.ifin.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)
Section II: Object of the contract

II.1)
Description
II.1.6)
Common procurement vocabulary (CPV)
44610000, 51540000
Description
Tanks, reservoirs, containers and pressure vessels.
Installation services of special-purpose machinery and equipment.
Section IV: Procedure

IV.3)
Administrative information
IV.3.3)
Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 10.8.2015 - 16:00
IV.3.4)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.8.2015 - 10:00
IV.3.6)
Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.


----------------------------------------------------
Original Text (in Romanian)
----------------------------------------------------


I.II.III.IV.VI.
România-Magurele: Cisterne, rezervoare, containere şi cuve sub presiune

2015/S 126-230191

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei”
Str. Reactorului nr. 30, jud. Ilfov
În atenția: Bianca Mantu
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
E-mail: bianca.mantu@eli-np.ro
Fax: +40 214575330
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ifin.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Camera de interactie pentru aria experimentala E1.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov.
Cod NUTS RO322
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizarea urmatoarelor echipamente: Camera de interactie pentru aria experimentala E1 – 1 buc.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
44610000, 51540000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Camera de interactie pentru aria experimentala E1 – 1 buc.
Valoarea estimată fără TVA: 2 200 000 EUR
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 28 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de: 44 000 EUR
Garantia de participare poate fi constituita si in RON/alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Data de referinta calculata pentru constituirea garantiei de participare in euro/alta valuta va fi: cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: prin virament bancar in contul RO92BPOS70903296299ROL0B, respectiv RO94BPOS70903296299EUR01 deschis la BANC POST – Ag. Magurele; sau prin Scrisoare de garantie emisa in conditiile legii de o societate bancara; sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform modelului prezentat in Formularul 5 din Sectiunea Formulare. Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din valoarea contractului de achizitie publica, in EUR, exclusiv TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie:
— Scrisoare de garantie bancara (Formular 6) sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurare, sau
— Virament bancar prin ordin de plata sau depunere de numerar intr-un cont de disponibil distinct pus la dispozitia autoritatii contractante.
Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Declaratie privind eligibilitatea – prezentare Formular 1 din sectiunea Formulare; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 2 din sectiunea Formulare; Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art.69^1 din OUG nr. 34/2006 – prezentare Formular 3 din sectiunea Formulare (persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu); Declaratie privind participarea cu oferta independenta – prezentare Formular 4 din sectiunea Formulare. Inregistrare
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura „conform cu originalul”.
Pentru persoane straine:
Documente echivalente certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte forma de inregistrare, adresa actuala si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere legalizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Operatorul economic a proiectat, fabricat, livrat, instalat, testat si pus in functiune in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) cel putin o incinta vidata din aluminiu in constructie sudata de volum minim 5 m3 si presiune de lucru sub 5×10-6 mbar.
Informatii privind asocierea
Informatii privind subcontractantii.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Informatii privind experienta ofertantului
Completarea Listei principalelor produse livrate in ultimii 3 ani – Formular 7 din Sectiunea Formulare.
Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant.
In cazul asocierii, ofertantii vor prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din contract.
Pentru acest/aceste contract/contracte se va/vor prezenta:
— Fisa de experienta similara, conform Formularului 8 din Sectiunea Formulare;
— Documente suport: copii ale contractelor sau partilor continand elementele principale ale contractelor, respectiv paginile continand informatii referitoare la numarul si data contractului, parti semnatare, obiect, pret, semnaturi sau recomandari privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale sau procese-verbale de receptie a produselor livrate sau alte documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care se confirma livrarea produselor (se pot prezenta oricare dintre documentele enumerate).
Informatii privind asocierea (Formular 9):
In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform. In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
Asociatul/tii va/vor prezenta toate documentele de la Sectiunea III.2.1.a) cu exceptia Declaratiei privind participarea cu oferta independenta – Formular 4 din sectiunea Formulare – se va prezenta un singur document pentru intreaga asociere.
Informatii privind subcontractantii (Formular 10):
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul/tii va/vor prezenta:
— Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69/1 din OUG nr. 34/2006 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare).
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
D31/2015
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.8.2015 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.8.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17.8.2015 - 11:00
Locul:
Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” Contract nr. 425/2012, POSCCE – Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice.
VI.3)
Informații suplimentare
1. Informatii generale – prezentare formular Informatii generale din sectiunea Formulare.
2. Participarea la procedura:
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atat persoane fizice autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
3. Preturi egale:
In situatia in care exista 2 sau mai multe oferte cu preturi egale clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita depunerea unei noi propuneri financiare in plic inchis la sediul autoritatii contractante (Str. Reactorului nr. 30, Magurele, jud. Ilfov) pana la data si ora limita comunicata tuturor ofertantilor care se afla in situatia mentionata.
4. In scopul sprijinirii operatorilor economici interesati in elaborarea ofertelor, autoritatea contractanta pune la dispozitie, pe pagina de web www.eli-np.ro, varianta in limba engleza a documentatiei de atribuire in http://www.eli-np.ro/ice1-technical-specification/
5. Solicitari de clarificari:
Adresa de primire a solicitarilor de clarificari: fax: +40 214575330; e-mail: bianca.mantu@eli-np.ro sau simap@nipne.ro
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii de clarificare si, in masura in care solicitarea de clarificare a fost transmisa in timp util, cu 6 zile inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertei.
Regimul clarificarilor este in conformitate cu art. 78 si 79 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care solicitarea de clarificari nu este transmisa in timp util, autoritatea contractanta fiind pusa in imposibilitatea obiectiva de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, raspunsul la respectiva solicitare de clarificare va fi comunicat cat mai repede posibil – luand in considerare perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului – si se vor intreprinde toate diligentele necesare pentru luarea la cunostinta a raspunsului inainte de data limita de depunere a ofertei.
Atentie
Continutul raspunsurilor privind clarificarile va fi postat pe SEAP, prin crearea unui fisier electronic si atasarea acestuia la anuntul de participare, fara a fi dezvaluita identitatea ofertantului care a solicitat clarificarile respective. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul de participare si documentatia de atribuire, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri, pentru a lua la cunostinta de eventualele clarificari/notificari aparute.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256/2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Str. Reactorului nr. 30
077125 Magurele
ROMÂNIA
Telefon: +40 214042318
Fax: +40 214575330
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
29.6.2015

http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2015.