Business
Opportunities /
Tenders
by product
by date
subscribe
Find Suppliers
sourcing services
Terms of Use
© 2002 NuclearMarket
|Home | Members | Free Trial | Contact Us|


IMPORTANT NOTE:
The notice below may have expired - To receive our email alerts in the future please click here for a free trial.

Procurement Notice Details

Communications equipment [voice radio and paging networks - temelin npp]
Czech Republic

Purchaser: ČEZ, a. s.

19/04/2019 S78 - - Supplies - Contract notice - Negotiated procedure
I.II.III.IV.VI.
Czechia-Prague: Communications equipment

2019/S 078-188313

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU
Section I: Contracting entity

I.1)
Name and addresses
ČEZ, a. s.
45274649
Duhová 1444/2
Praha 4
140 53
Czechia
Contact person: Ing. Petr Oumrt
Telephone: +420 211042663
E-mail: petr.oumrt@cez.cz
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: www.cez.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

I.1)
Name and addresses
ČEZ ICT Services, a. s.
26470411
Duhová 1531/3
Praha 4
140 53
Czechia
Contact person: Ing. Petr Oumrt
Telephone: +420 211042663
E-mail: petr.oumrt@cez.cz
NUTS code: CZ01
Internet address(es):

Main address: www.cez.cz

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/ICT

I.2)
Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.6)
Main activity
Electricity
Section II: Object

II.1)
Scope of the procurement
II.1.1)
Title:
Obnova, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingu ETE

II.1.2)
Main CPV code
32570000
II.1.3)
Type of contract
Supplies
II.1.4)
Short description:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění obnovy, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingové sítě ETE formou dodávky a implementace digitální rádiové sítě včetně poskytování souvisejících servisních služeb a dodávek náhradních dílů dle požadavků Zadavatele.

II.1.5)
Estimated total value
II.1.6)
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)
Description
II.2.1)
Title:
II.2.2)
Additional CPV code(s)
II.2.3)
Place of performance
NUTS code: CZ
Main site or place of performance:
Jaderná elektrárna Temelín, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)
Description of the procurement:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění obnovy, modernizace a rozšíření hlasových rádiových sítí a pagingové sítě ETE formou dodávky a implementace digitální rádiové sítě včetně poskytování souvisejících servisních služeb a dodávek náhradních dílů dle požadavků Zadavatele.

II.2.5)
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)
Estimated value
II.2.7)
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 96
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)
Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)
Information about options
Options: no
II.2.12)
Information about electronic catalogues
II.2.13)
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)
Additional information
Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)
Conditions for participation
III.1.1)
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
Kvalifikační předpoklady jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

III.1.2)
Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)
Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)
Objective rules and criteria for participation
III.1.5)
Information about reserved contracts
III.1.6)
Deposits and guarantees required:
III.1.7)
Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Podmínky financování jsou uvedeny v závazném vzoru smlouvy, která je součástí Zadávací dokumentace.

III.1.8)
Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)
Conditions related to the contract
III.2.2)
Contract performance conditions:
III.2.3)
Information about staff responsible for the performance of the contract
Section IV: Procedure

IV.1)
Description
IV.1.1)
Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 8 years:
Aplikace ustanovení §169 odst. 1) ZZVZ.

IV.1.4)
Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)
Information about electronic auction
IV.1.8)
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)
Administrative information
IV.2.1)
Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)
Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)
Conditions for opening of tenders
Section VI: Complementary information

VI.1)
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)
Information about electronic workflows
VI.3)
Additional information:
V případě této veřejné zakázky se jedná o jednací řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v planém znění, které probíhá ve 2 fázích. Nejprve dodavatelé podávají žádost o účast v daném zadávacím řízení, kterou doručí zadavateli ve lhůtě dle bodu IV.2.2) tohoto oznámení spolu s doklady prokazujícími splnění kvalifikace. Následně budou dodavatelé, kteří splní kvalifikaci, vyzváni k podání předběžných nabídek zpracovaných dle zadávací dokumentace zadavatele. Lhůta pro podání předběžných nabídek bude stanovena ve výzvě k podání nabídek zaslané příslušným dodavatelům. Zadavatel si vyhrazuje v souladu § 61 odst. 8 ZZVZ, že o předběžných nabídkách nemusí být jednáno, a že veřejná zakázka může být zadána již na základě předběžné nabídky. Termín a místo otevírání obálek s předběžnými nabídkami budou uvedeny ve výzvě k podání předběžných nabídek. Otevírání obálek s předběžnými nabídkami se mohou zúčastnit max. 2 zástupců dodavatele, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si v souladu s § 170 ZZVZ vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

VI.4)
Procedures for review
VI.4.1)
Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czechia
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)
Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czechia
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/

VI.5)
Date of dispatch of this notice:
16/04/2019http://ted.europa.eu/, TED database, © European Communities, 1995-2019.